Ochrana osobných údajov - Krúžky v škole

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše občianske združenie Krúžky v škole, reg. na Ministerstve vnútra pod reg. č. VVS/1-900/90-44530, so sídlom Miletičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 424 124 21, email: info@kruzkyvskole.eu (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby vaše dieťa mohlo navštevovať záujmové krúžky v škole, ktoré organizujeme. Týmito osobnými údajmi je najmä vaše meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo a osobné údaje vášho dieťaťa v rozsahu – meno, priezvisko, škola, trieda, informácia o zdravotnom stave. S vašim súhlasom zverejňujeme individuálne a skupinové fotografie a videá vášho dieťaťa z krúžkoch a iných podujatí na našom webovom sídle www.kruzkyvskole.sk a na oficiálnych stránkach na sociálnych sieťach.

3. Na aký účel spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame pre to, aby vaše dieťa mohlo navštevovať záujmové krúžky v škole, ktoré organizujeme, príp. iné podujatia a aby sme si splnili zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia. Ak nám dáte na to súhlas, zverejníme fotografie a videá vašich detí na našich webových sídlach a oficiálnych stránkach na sociálnych sieťach. S vašim súhlasom vás budeme informovať a novinkách a ponukách týkajúcich sa záujmových krúžkov.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

Pokiaľ vaše dieťa už navštevovalo alebo navštevuje niektorý z našich záujmových krúžkov, môžeme vás informovať o novinkách a ponukách aj bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávnený záujem, a to ak je to nevyhnutné na účel našich oprávnených záujmov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o novinkách a ponukách, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na info@kruzkyvskole.eu.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie osobných údajov vášho dieťaťa v rozsahu individuálnych a skupinových fotografií a videí nám môže dať  začiarknutím príslušného checkboxu na našom webovom sídle alebo podpísaním vyhlásenia v listinnej forme.

Súhlas na spracovanie vašich osobných údajov za účelom informovania o novinkách a ponukách nám môžete dať začiarknutím príslušného checkboxu na našom webovom sídle alebo podpísaním vyhlásenia v listinnej forme.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

7. Osoby mladšie ako 16 rokov

Toto webové sídlo nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete nám súhlas dať iba ak máte aspoň 16 rokov. Nespracúvame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

8. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme externej účtovníckej firme, ktorá nám zabezpečuje vedenie účtovníctva. Vaše osobné údaje sprístupňujeme poskytovateľovi online aplikácie na správu krúžkov a poskytovateľom online aplikácie Lifeagent, Smartemailing. Uvedení sprostredkovatelia s nami uzatvorili sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej sa zaviazali zabezpečovať ochranu vašich osobných údajov.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumenty týkajúce sa  záujmových krúžkov uchovávame po dobu 5 rokov, účtovné dokladu po dobu 10 rokov. Pokiaľ nám dáte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, tento platí na dobu 5 rokov.

10. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do ČR, kde sú uložené serveri s vašimi osobnými údajmi. V súvislosti s používaním cloudového riešenia Dropbox, prenášame vaše osobné údaje aj do USA, kde sú umiestnené serveri.

11. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@kruzkyvskole.eu. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v online aplikácii pre správu agendy krúžkoch na serveri, ktorý je umiestnený v ČR, v cloudovom riešení Dropbox a online aplikáciách LifeAgent a SmartEmailing.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Osobné údaje spracúvané v online aplikáciách a našich PC sú šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

14. Aké máte práva?

a)      Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b)      Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c)      Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

d)      Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

e)      Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)       Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

15. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.