Najčastejšie otázky rodičov - Krúžky v škole

Najčastejšie otázky rodičov

Máte otázky na nás? Tu nájdete odpovede na načastejšie otázky od vás rodičov:


Vaše dieťa môžete na krúžok prihlásiť do 20.9.2023 priamo tu https://www.kruzkyvskole.sk/pre-rodicov/prihlaska. Stačí si vybrať školu, krúžok a vyplniť potrebné údaje v prihláške. Z dôvodu platnosti zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) nie je u nás iná forma prihlasovania akceptovaná. 

S výučbou krúžkov začíname v školskom roku 2023/2024 v priebehu prvého, októbrového týždňa. Každému pošleme individuálny e-mail s presným termínom začatia. Predpokladaný začiatok je v týždni od 2.10.2023. 

Krúžok na škole otvárame, ak sa naplní minimálny počet detí v skupinke - 8. E-mail  "POTVRDENIE O PRIJATÍ" Vám pošleme koncom septembra. Prihlasovanie na krúžky trvá do 20.9.2023. Po tomto termíne budeme spracovávať všetky podklady a od 30.9.2023 posielať postupne informácie a potvrdenia na e-maily. 

Vaše dieťa môže byť evidované ako náhradník a čaká v poradí. V praxi to znamená, že akonáhle sa uvoľní miesto riadne prihláseného dieťaťa (osobné dôvody, neuhradené krúžkovné atď) združenie Krúžky v škole Vás bude okamžite kontaktovať. Systém posúva náhradníkov automaticky podľa poradia (dátumu) prihlásenia, t. j. vždy sa posúva na prvé miesto ten náhradník, ktorý bol prihlásený skôr. 

Ponuku našich krúžkov, ich obsahovú náplň a to, či sa krúžok nachádza na vašej škole nájdete tu  https://www.kruzkyvskole.sk/kruzky. Pomocníkom pri výbere krúžku Vám môže byť aj náš blog https://kruzkyvskole.sk/blog/clanok/ako-vybrat-spravny-kruzok-pre-dieta

Až po obdržaní mailu s názvom "POTVRDENIE O PRIJATÍ", najneskôr po prvej odučenej lekcií. 

Nič sa nedeje. V prípade, ak je krúžok ešte voľný, dieťa môžete prihlásiť kedykoľvek. Platiť budete len alikvótnu čiastku krúžkovného, t.j. hodiny, ktoré bude Vaše dieťa absolvovať. Po prihlásení do systému ale musíte  naviac kontaktovať združenie na mail: asistentka@kruzkyvskole.sk. 

Prvá lekcia je skúšobná. Ak po prvej lekcii príde dieťa s tým, že na krúžok nechce chodiť, z krúžku Vás bezplatne odhlásime. Ak sa dieťaťu na krúžku nebude páčiť v priebehu nasledujúcich lekcií umožňujeme presun na iný krúžok, ktorý máme v ponuke.

Nie, nie sme poberatelia vzdelávacích poukazov. Naše občianske združenie tieto poukazy prijímať zo zákona nemôže. 

V súvislosti so zdravotnými opatreniami (počas Covid 19) sa prerušila možnosť navštevovať záujmové krúžky na školách pre tie deti, ktoré neboli žiakmi na danej školeV prípade, ak ale máte písomné povolenie od vedenia školy, prosíme o jeho doloženie pri prihláške a Vaše dieťa bude môcť krúžky navštevovať. Dieťa vyzdvihneme podľa pravidiel opísaných v "Krúžkové pravidlá, bod č. 4 - Vyzdvihnutie dieťaťa na krúžok". Prihlásenie na krúžok v inej materskej škôlke alebo v súkromnej základnej škole nie je možné.

Dieťa na krúžky nikam nevozíte. Ak je žiakom školy, kde sa krúžky priamo organizujú tak stačí vyplniť prihlášku na našom webe www.kruzkyvskole.sk a naši lektori si už vaše dieťa vyzdvihnú v družine /ak nechodíte do družiny tak na vrátnici/. Po skončení krúžku lektor deti vracia späť do družiny, kde si ho prevezmú pani vychovávateľky.   

Za jeden polrok odučíme max. 13 lekcií. Všetky lekcie sú dopredu stanovené a je podľa toho určená cena krúžku. Až keď sú všetky dohodnuté lekcie odučené, začíname s druhým polrokom. V prípade, že sa nestihnú do konca školského roka odučiť všetky stanovené lekcie, peniažky na konci školského roka vraciame. Odpadnuté lekcie nahrádzame predĺžením lekcií o 15 min, alebo predlžujeme krúžkový polrok, tak aby všetky lekcie boli odučené. 

Tu - POMOCKY.pdfnájdete všetky potrebné informácie. 

Po každej lekcii Vám bude chodiť mail s informáciou o činnosti na krúžku. Budete mať tak prehľad čo sa na každej lekcii preberalo a koľko lekcií prebehlo. 

V prípade akútnej choroby peniaze nevraciame. V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby 4 po sebe idúce lekcie (dlhodobé ochorenie) poplatok za vymeškané lekcie  zo strany dieťaťa vraciame. Žiadosť o zrušenie krúžku, prípadne presunu finančných prostriedkov na budúce obdobie je potrebné zaslať spolu s lekárskym potvrdením na e-mailovú adresu: asistentka@kruzkyvskole.sk.

Nie. Prihláška z prvého polroka je automaticky platná aj v druhom polroku. Ak v druhom polroku nechcete krúžok navštevovať, je potrebné nám poslať e-mail so žiadosťou o odhlásenie. 

Na krúžkoch zabezpečujeme maximálnu bezpečnosť a dodržiavame hygienické opatrenia. 

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených spoločnosťou OZ Krúžky v škole /napr. Covid 19/, ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si OZ Krúžky v škole vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme /ide o krúžky: Vedecké pokusy, Keramika, S výtvarnou okolo sveta, Hip hop a všetky tance, Joga, Angličtina, Divadlo a dramatika, Hra na flautu, Krúžovatka, Počítače/,  ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za zaplatené lekcie sa nevracia.

Ku krúžkom /ide o krúžky: Naprogramuj si robota, Atletika, Florbal, Šport mix - loptové hry, Bojové športy, Šach, Futbal, Varenie/, kde neposkytujeme online formu výučby sa poplatok presúva na druhý polrok

V prípade karantény vašej triedy a neúčasti na krúžku - ak je vaše dieťa v karanténe viac ako 3 krát počas jedného polroka, poplatok sa neodchodené lekcie presúvame na druhý polrok alebo nový školský rok. Na úpravu poplatku je potrebné poslať žiadosť do OZ Krúžky v škole. Úprava poplatku nie je automatická. 

V prípade, že nebudete chcieť online výučbu alebo presun poplatku a chcete si zabezpečiť vrátenie ceny krúžku /od ceny krúžku sa odrátavajú odučené lekcie/, môžete si krúžok poistiť. Suma poistného je 6 EUR. Poistné sa platí naraz spolu s cenou krúžku. V tomto prípade bude poplatok za neodučené lekcie na konci školského roka vrátený na účet. 

V tomto prípade ak nebudete chcieť online výučbu alebo presun poplatku a chcete si zabezpečiť vrátenie ceny krúžku /od ceny krúžku sa odrátavajú iba odučené lekcie/, môžete si krúžok poistiť. Suma poistného je 20 EUR. Poistné sa platí naraz spolu s cenou krúžku. V tomto prípade bude poplatok za neodučené lekcie na konci školského roka/polorka vrátený na účet.