Krúžkové pravidlá - Krúžky v škole

Krúžkové pravidlá

Absencia dieťaťa

V prípade choroby dieťaťa vraciame poplatok za chýbajúce lekcie, iba ak dieťa zo zdravotných dôvodov chýba 4 krát po sebe nasledujúce lekcie. V inom prípade poplatok nevraciame.

Bezpečnosť detí

Bezpečnosť detí je u nás na 1. mieste! A preto:
1. Všetci naši lektori prechádzajú prijímacím konaním, vrátane psychotestu, s doložením overených referencií a trestnej bezúhonnosti.
2. Vaše dieťa si vyzdvihneme od pani učiteľky, odvedieme do učebne alebo telocvične a po skončení krúžku opäť vrátime pani učiteľke v triede, školskom klube alebo vám rodičom.
3. Všetci lektori sú školení na bezpečnosť práce s deťmi a pracujú v súlade s prísnymi pracovnými zásadami.
4. Spoločnosť Krúžky je riadne poistená.

Cena krúžku

Základná cena väčšiny našich krúžkov je 41 EUR za 15 lekcií (polrok). Pokiaľ v škole platíme nájomné, rozpočítame ho pomerne medzi prihlásené deti a cenu krúžku o nájomné navýšime. Preto sa môže cena na jednotlivých školách líšiť.

V cene jednotlivých krúžkov ako napr. výtvarnej výchovy a keramiky je započítaný materiál a energie na vypaľovanie. V cene krúžku Varenie sú započítané všetky potraviny. V cene krúžku Vedecké pokusy je započítaný Vedecký denník a celkové vybavenie. 

Dodatočné prihlásenie

Prihlásenie do krúžkov je možné v priebehu celého školského roka. Ak je kapacita v krúžku voľná, stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete   TU 

Evidencia lekcií

Lektori vedú Krúžkovú triednu knihu s dochádzkou a zápisom z každého krúžku, do ktorej môžete kedykoľvek nahliadnuť. Počet a náplň jednotlivých lekcií môžete sledovať po zadaní vášho mailu a variabilného symbolu do nášho systému – vstup vám zašleme na email na začiatku krúžku.

Čo so sebou na krúžok

Pred prvou lekciou každého krúžku posielame e-mail s informáciou čo všetko je potrebné zobrať si so sebou na krúžok. Preto budete včas o všetkom informovaní. 

Kedy nebude dieťa vzaté na krúžok

Kontrola krúžkov

O priebežnom dianí na krúžku, chystaných vystúpeniach a súťažiach Vás budeme informovať prostredníctvom mailov, poprípade na nástenkách pri hlavnom vchode.

Na našich krúžkoch sú rodičia kedykoľvek vítaní, len prosíme, svojou prítomnosťou nenarušujte priebeh krúžku a rešpektujte priania našich lektorov, pokiaľ vás pozvú len na ukážkovú hodinu.

Naše spoločné akcie

Festival detí s krúžkami v škole – vy aj deti budete o tejto akcii informovaný prostredníctvom pozvánky, ktorú dostanete na Váš e-mail. V rámci krúžkov Divadlo a dramatika, Hra na flautu, Hip hop a moderné tance, Rytmizáčik deti nacvičia vystúpenie, ktoré Vám predvedú na našom festivale. Festival je plný súťaží, atrakcií pre deti, s možnosťou vyskúšania všetkých druhov krúžkov v jednotlivých krúžkových stanovištiach. 

Otvorená hodina pre rodičov - raz do roka budete našim lektorom pozvaní na otvorenú hodinu, kde si budete môcť pozrieť, ako to na našich krúžkoch prebieha. 

Odpadnutá lekcia

V prípade absencie lektora urobíme všetko pre to, aby krúžok neodpadol a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ krúžok odpadne, nahradíme ho predĺžením krúžkového porloka alebo predĺžením troch lekcií o 15-20 minút tak, aby boli odučené všetky lekcie za celý školský rok. O náhradnom termíne krúžku alebo predĺžení lekcií budete informovaní prostredníctvom zaslaného e-mailu (od spoločnosti Krúžky v škole, alebo od lektora). 

Platba krúžku - úhrada krúžkovného

Rodič (resp. zákonný zástupca dieťaťa) je povinný uhradiť krúžkovné v dvoch splátkach. (1 splátka = 15 lekcii). Prvá splátka musí byť uhradená do 3 dní od prvej, ukážkovej lekcie. A 2. splátka do 7 dní od prijatia e-mailu o začatí druhého polroka krúžku. Krúžkovné sa platí na každej škole inou formou, záleží na dohode medzi spoločnosťou Krúžky v škole a vedením školy. Pokiaľ nie je krúžkovné v týchto termínoch uhradené, nebude dieťa do krúžku prijaté, ak nebude s lektorom alebo spoločnosťou Krúžky písomne dohodnuté inak. V prípade neprijatia dieťaťa do krúžku nepreberá lektor ani spoločnosť Krúžky v škole za dieťa počas doby konania lekcie zodpovednosť.

V prípade, kedy nebude krúžkovné uhradené riadne a včas, bude rodič vyzvaný k úhrade dlžnej čiastky prostredníctvom mailu a sms správou. Pokiaľ ani potom nebude krúžkovné uhradené, bude prípad predaný k vymáhaniu advokátskej kancelárii, náklady s týmto vymáhaním spojené + administratívny poplatok vyčíslený na 5 EUR spojený s upomienkami, bude povinný uhradiť rodič.

Pokiaľ dieťa navštívi min. 3 lekcií, nemá stále zaplatené, a nebude krúžok ďalej navštevovať, bude spoločnosť napriek tomu požadovať úhradu krúžku v plnej výške + administratívne náklady spojené s upomienkou vo výške 5 EUR (napr. 41 EUR krúžkovné + 5 EUR administratívne náklady).

Peniaze nevraciame, prevádzame ich do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok. 

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 4x za sebou), spoločnosť Krúžky v škole neposkytuje žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé, absolvovalo všetky povinné očkovania a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavaniu sa v detskom kolektíve. Pokiaľ má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické obmedzenie, bezodkladne informujte lektora.

Počet lekcií

Za celý školský rok odučíme 30 lekcií (pokiaľ je krúžok 2x týždenne, tak 60), krúžky končia záverečnou 30. lekciou (60. lekciou) a vystavením vysvedčenia, čo väčšinou vychádza na máj až  jún. Náš polrok = 15 lekcií, sa nestotožňuje s polrokom školy, končí po odučení 15. lekcie.

Prihlásenie do krúžku

Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ lektor alebo spoločnosť Krúžky v škole dostane od rodičov elektronicky vyplnenú prihlášku a následne má uhradené krúžkovné. 

V prípade, že prihlásite dieťa do krúžku v 1. polroku, je prihlásené na celý školský rok, nie je potrebné ho prihlasovať znova v 2. polroku. Pokiaľ nebude dieťa v 2.polroku krúžok navštevovať, prosíme, bezodkladne nás o tom informujete na mail info@kruzkyvskole.eu

Prihlásením svojho dieťaťa na krúžok udeľujete súhlas k vyzdvihnutiu dieťaťa z ŠKD, triedy alebo z hlavného vchodu do budovy a odvedeniu do učebne určenej na výučbu krúžku.

Prevedenie krúžkového poplatku

Peniaze nevraciame, prevádzame ich do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok. V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou, prevedieme vám alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe vašej žiadosti a lekárskeho potvrdenia, zaslané na info@kruzkyvskole.eu. 

Spolupráca

Kedykoľvek nám zavolajte otázku alebo prianie, budeme vám takisto vďační za akékoľvek negatívnu či pozitívnu reakciu. Pokiaľ sa dozvieme o probléme, okamžite ho budeme riešiť k spokojnosti vás a vašich detí.

Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre neziskovú organizáciu Krúžky v škole, prostredníctvom stránky www.kruzkyvskole.sk v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Zrušenie krúžku

Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov spoločnosti Krúžky v škole, je rodičom na základe písomnej žiadosti (žiadosť by mala obsahovať meno a priezvisko, školu, krúžok, číslo účtu) vrátená pomerná časť peňazí za neodchodené lekcie. 

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených spoločnosťou OZ Krúžky v škole /napr. Covid 19/, ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si OZ Krúžky v škole vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme, ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za zaplatené lekcie sa nevracia.