Voľnočasové aktivity a ich vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa - Krúžky v škole

Voľnočasové aktivity a ich vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa

06.22.2022

Aktívne trávenie voľného času má pozitívny dopad na život jednotlivca. Možnosti a príležitosti trávenia voľného času nám ponúkajú rôzne formálne, ale aj neformálne formy vzdelávania. Prostredníctvom voľnočasových aktivít poskytuje nové vedomosti, zlepšenie praktických zručností a taktiež prispieva ku kompletnejšiemu rozvoju osobnosti. Aktivity a činnosti, ktoré sú realizované v rámci voľného času deťom, mladým ľuďom aj dospelým prinášajú možnosti na sebarealizáciu, socializáciu, či komunikáciu.

Voľný čas je časťou života, mimo pracovného, či školského času. Je to čas, ktorý ma človek pre seba, práve na rozvoj svojej osobnosti podľa vlastnej preferencie, záujmu a potrieb. Významnú úlohu hrá trávenie voľného času v schopnosti jednotlivca vedieť v priebehu dňa kompenzovať svoje povinnosti. Ide o tzv. psychohygienu človeka, teda o to aby sa cítil užitočný, spokojný a výkonný. Využívanie voľného času je u detí vhodné aj z hľadiska vytvárania si denného režimu. Dôležité je poznamenať aj neprevládanie jednostranných aktivít, ktoré môžu byť naopak pre ďalší vývin a zdravie dieťaťa ohrozujúce. Voľnočasové aktivity ponúkajú obrovský priestor taktiež na aktivity podporujúce zdravie a zdravý životný štýl dieťaťa.

Práve primárne prostredie, ktorým je rodina by mala pre dieťa vytvoriť priaznivé podmienky pre trávenie voľného času. Významnú úlohu má tiež sekundárne prostredie dieťaťa, ktorým je škola. Dieťa v nej trávi množstvo času. Základom je vyučovaní proces. Po jeho skončení nasleduje čas pre rôzne voľnočasové aktivity. Pomocou spomínaných aktivít by sme mali deti viesť k zodpovednosti za seba aj za svoje okolie. Týmto spôsobom sa učia mnohé zručnosti, nadobúdajú nové skúsenosti, objavujú a pomáhajú začleniť sa do spoločnosti. Ich program nie je len hrou, ale aj neformálnym učením, ktoré prebieha pravidelne a dlhodobo. Zmysluplné trávenie voľného času by malo byť zárukou aj pred rôznymi nástrahami života. Najmä vo veku, keď deti začínajú osamostatňovať a tráviť čas s rovesníkmi.

Hlavné úlohy voľnočasových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju osobnosti dieťaťa sú:

  • vytvorenie vhodných podmienok na relaxáciu, regeneráciu fyzických ale aj psychických síl
  • viesť deti k formovaniu zodpovedného vzťahu k voľnému času ako aj k osobnej a spoločenskej hodnote, rozvíjať jeho pozitívnu orientáciu
  • poskytovať záujmové príležitosti a ponuky na zmysluplné využívanie voľného času
  • umožniť rozvoj individuálnych potrieb, daností, talentu, záujmov, či schopností
  • vytvoriť vhodné podmienky pre pozitívne zážitky, najmä z úspechu v záujmovej činnosti, podpora  v oblasti sebarealizácie
  • prispievať k prehlbovaniu vedomostí a zručností získaných na vyučovaní a následne ich uplatniť v praktickom živote
  • pomoc kompenzovať nedostatky sociálneho prostredia vo vývine detí
  • predchádzanie negatívnym javom v spoločnosti ako sú hrubosť, násilie, trestná činnosť a pod.

Výsledkom voľnočasových aktivít by teda mala byť harmonicky a všestranne rozvinutá osobnosť. Tieto aktivity majú spoločenský, ale aj individuálny aspekt. Jedinec i spoločnosť si prostredníctvom nich hľadajú uspokojenie svojich potrieb a záujmov, ktoré sú úzko späté s jeho sociálnou pozíciou, vývojom a určujú aj jeho postoj k ďalšiemu vzdelávaniu a sebarozvoju. Možno tvrdiť, že pri výbere záujmového vzdelávania sú významné osobné charakteristiky človeka, jeho hodnotová orientácia a individuálne záujmy a tiež vplyv kultúrneho a sociálneho prostredia, z ktorého pochádza.

 Článok pre Krúžky v škole pripravila Romana Švrčičová.