O inklúzii alebo prečo spájať zdravé deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením - Krúžky v škole

O inklúzii alebo prečo spájať zdravé deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením

03.12.2021

"Inklúzia je cesta takého rešpektu, kde každá ľudská bytosť v budove školy je akceptovaná. A teda nejde o pohľad na to, akú máte diagnózu, ale ide o to, že keď vstúpite do budovy školy, tak do vás prenikne mráz. Inklúzia je práve niečo takéto strašne krásne. Inklúzia je veľký ideál a inkluzívne vzdelávanie na Slovensku zatiaľ ešte neexistuje.  Viktor Križo, špeciálny pedagóg, člen Slovenskej komory učiteľov a spoluzakladateľ Inklukoalície

Čo je inklúzia?

Inklúzia je vlastne odpoveďou na to, ako tu spolu máme žiť. Nenásilne, udržateľne, demokraticky, nielen ako Slováci, ale ako globálni občania rešpektujúc rozmanitosť iných aj svoju vlastnú. Prečo je to dôležité? Pretože je to uzavretý kruh – ak sa s takýmito hodnotami rozhodneme rozvíjať školy a škôlky, inklúzia sa k nám vráti v podobe vzdelaných, empatických detí, v ktorých sa bude zrkadliť už ako presvedčenie, hodnota. Nech inakosť iných obohatí našu vlastnú.

Vedeli ste?

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovenku je štvrtý najvyšší v Európe – 12,3 %. Polovicu z nich vzdelávame oddelene, v špeciálnych školách.

Mylný predpoklad:

Normálne deti patria do normálnych škôl, ostatné patria do škôl špeciálnych!

Vysvetlenie:
Každé dieťa má právo navštevovať bežnú základnú školu a demokratická spoločnosť by toto základné ľudské právo mala rešpektovať. Nejde ale len o pohľad právny, výchova detí v rámci rôznorodých skupín pomáha pedagógom, deťom a aj ich rodičom zmierniť, v našej spoločnosti tak bežný strach z odlišnosti, či už sa jedná o telesné postihnutie alebo napríklad len farbu pleti.

Aké výhody a možné problémy prináša inklúzia?

Zdravé dieťa s dobrým sociálnym zázemím

Výhody:

 • rozmanitosť triedy poskytuje dieťaťu skutočný obraz spoločnosti, v ktorej bude žiť a pracovať, a tým ho lepšie pripravuje na budúcnosť
 • individuálny prístup učiteľa môže dieťaťu pomôcť objaviť v sebe netušené schopnosti
 • dieťa sa učí prirodzene vnímať a reagovať na odlišnosti či zmeny
 • v heterogénnom kolektíve dieťa lepšie rozvíja sociálne cítenie, umenie komunikácie alebo schopnosť riešiť problémy.

Možné problémy:

 • Ak niektorý z rodičov nesúhlasí s princípmi inklúzie, napríklad sa pred dieťaťom negatívne vyjadruje o odlišných spolužiakoch, môže byť dieťa zbytočne zmätené, pretože samé vníma odlišnosť ako samozrejmú súčasť.


Dieťa s postihnutím či znevýhodnením

Výhody:

 • dostáva príležitosť nájsť si kamarátov v bežnom kolektíve, jeho sociálne prostredie nie je obmedzené len na deti so znevýhodnením
 • individuálny prístup učiteľa môže dieťaťu pomôcť objaviť v sebe netušené schopnosti
 • získava pocit, že je súčasťou spoločnosti, čo posilňuje jeho sebaistotu
 • rozmanitosť triedy poskytuje dieťaťu skutočný obraz spoločnosti, v ktorej bude žiť a pracovať, a tým ho lepšie pripravuje na budúcnosť.

Možné problémy:

Deti s postihnutím sú väčšinou zvyknuté na zvláštne zaobchádzanie, čo môže viesť k ich závislosti na ostatných. Inkluzívna škola učí deti maximálne využívať svoje vlastné schopnosti, čo deti spočiatku môžu vnímať negatívne ako stratu pozornosti.


Spoločnosť

Výhody:

 • inkluzívna škola učí deti odmalička tolerancii, empatii, porozumeniu. Odbúrava xenofóbiu, rasizmus a učí spoločnému životu s menšinami
 • inkluzívna škola pomáha riešiť tabuizované témy
 • po efektívnej transformácii zaručuje menšie finančné náklady na systém vzdelávania
 • vedie k menšiemu ekonomického zaťaženiu spoločnosti, pretože každý jedinec je vedený k samostatnosti a uplatneniu na trhu práce.

Možné problémy:

 • Ľudia sa zmenám svojich zažitých stereotypov väčšinou urputne bránia, uviesť nové postupy do praxe preto stojí veľa úsilia.


Inklúzia je jeden z dôležitých nástrojov ako pomôcť zdravotne znevýhodneným rodinám, ako postupne meniť optiku nazerania na inakosť a v konečnom dôsledku prispieť k prijímajúcej a rešpektujúcej spoločnosti. Síce sa na Slovensku  rozbiehajú iniciatívy a projekty, ktoré realizujú inklúziu v školách, ale stále inkluzívne vzdelávanie nie je samozrejmosť a máme na čom pracovať.Zdroje:
https://downovsyndrom.sk/v16/ 
https://www.ktochyba.sk/skola