Doležitosť well - being v živote dieťaťa - Krúžky v škole

Doležitosť well - being v živote dieťaťa

09.16.2022

Čo je well - being a ako dať dieťaťu šancu na šťastnejší život ? Kde však nájsť zdroje našej osobnej pohody ?

Well being ako koncept životnej pohody, je oblasť psychológie, ktorá sa zaoberá životnou pohodou a prežívaním jednotlivca. Definícia osobnej pohody alebo spomínaného well – being hovorí, že je to dlhodobý a pretrvávajúci emocionálny stav, v ktorom je odrážaná celková spokojnosť so svojím životom. Osobnú pohodu určuje nízka miera negatívnych emócií a naopak vysoká miera tých pozitívnych, ktoré by mali byť v prevahe. Jednoznačne sem patria kladné sociálne vzťahy, osobnostné dispozície, zhoda medzi očakávaním a skutočnosťou a podobne.

Súvisí psychika s tým, ako sa dokážu deti učiť ?

Práve duševné zdravie a well – being vo veľkej miere ovplyvňujú našu schopnosť čeliť nepriazni osudu, plniť si životné ciele, byť spokojnejší a sebavedomejší, či mať okolo seba dobrých priateľov. Práve rovesníci a kamaráti majú na dieťa v tomto veku rozhodujúci vplyv. Sledujeme tu dopad na schopnosť sa učiť, vzdelávať a neskôr aj na výber budúceho povolania, či celkovú úspešnosť v živote. Dokazujú to aj mnohé štúdie, ktoré potvrdzujú, že práve well – being má vplyv na lepšie študijné výsledky dieťaťa. Je teda viac ako jasné, že vzťahy a emócie u detí dokážu podporovať alebo brzdiť dieťa v učení, či odhodlaní v štúdiu.

Ako žijú naše deti ?

Mnohé deti sú dnes v psychickej nepohode, sú frustrované a preťažené. Výskumníci a školský psychológovia evidujú nárast problémového správania u detí, celkovú nepohodu a taktiež rastie počet žiakov so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami. Rovnako nervozita, podráždenosť, či problémy pri zaspávaní patria medzi veľmi časté problémy u detí. Rozsiahly dopad na well – being našich detí malo aj obdobie pandémie Covid-19, ktoré prinieslo do života nie len detí neistotu a strach. Deti prešli na dištančné vzdelávanie a tým pádom sa znížila aj úroveň sociálneho kontaktu s rovesníkmi.

Prečo je well-being u detí tak dôležitý ? Čo možno urobiť pre well – being deti ?

Pracujme s deťmi doma ale aj na školách. Rodina je primárnym prostredím dieťaťa, kde trávi dieťa najväčšie množstvo času. Preto je skutočne dôležité sa s dieťaťom rozprávať a venovať mu dostatočnú pozornosť. Dajme mu čas nech sa nám otvorí a vyrozpráva, prečo sa cíti ohrozené, čo ho trápi a čo by možno zmenil. Škola je hneď po rodine druhé najdôležitejšie prostredie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje život dieťaťa. Taktiež je prostredím, ktorého úlohou nemá byť len vzdelávať, odovzdávať informácie a nejaké fakty, ale je aj prostredím, ktoré formuje osobnosť človeka, jeho hodnoty, postoje a do budúcnosti schopnosť žiť kvalitný život. Jej úlohou je, aby v spolupráci s rodičmi dieťa podporovali tak, aby dokázalo identifikovať svoj potenciál, rozvíjať ho a aby bolo prínosom nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť. Dbajme teda spoločne na to aby deti dokázali kvalitnejšie a spokojnejšie rásť.

Dá sa well-being u deti zlepšiť ? Samozrejme, nech sa páči pár trikov ako na to...

Dôležitosť adaptácie sa na zmenu – učme deti zmene, vysvetľujme im, že všetko v našich životoch sa neustále mení a vyvíja, doprajme im pocit, že zmena nie je zlá a prináša so sebou množstvo šancí a nového

Balans – vyzdvihujme dôležitosť vyváženosti medzi školskými povinnosťami a oddychom, nájsť správny pomer medzi prácou a oddychom je veľmi dôležité

Výber/voľba – pripomínajme deťom, že majú možnosť voľby, dovoľme im si urobiť si prestávku medzi domácimi úlohami, napríklad na hranie a potom úlohu dokončiť, rovnako s nimi prediskutujme ich potreby

Voľný čas a zábava – doprajme deťom dostatočné množstvo voľného času na oddych, zábavu a sebarealizáciu, ukážme im možnosti tráviť voľný čas zmysluplne

Vďačnosť – učme naše deti vďačnosti, ktorá sa v dnešných časoch pomaly vytráca z našich životov, pre well – being je práve vďačnosť podstatná

Láskavý a milý prístup – zvoľme láskavú a akceptujúcu výchovu smerom k dieťaťu, pochopme ho a venujme mu dostatok pozornosti, dieťa vypočujme a dajme mu dostatočný priestor na otvorenú komunikáciu

Smiech – ako sa hovorí smiech je liek na všetky problémy, ono to skutočne funguje, veľa sa s deťmi smejme a zabávajme. Potrebujú to ! a nie len deti.

Vedieť povedať nie – nemenej dôležité je vedieť povedať nie, učme deti povedať nie, neprikyvovať a súhlasiť so všetkým čo je povedané, doprajme im pocit vlastného rozhodnutia a slobodu vyjadrenia vlastného názoru

Riešiť problém – deti sa potrebujú cítiť bezpečne, vysvetľujme im, že každý problém aj keď sa zdá vážny a neriešiteľný nejaké riešenie má, porozprávajte sa o ňom a spoločne sa pokúste nájsť riešenie alebo alternatívy riešenia daného problému

Pohyb – zabezpečte dieťaťu dostatok pohybu, pohyb je veľmi vhodná metóda na odbúranie stresu a celkového napätia, bonus pre vás - deti unavíte a tým pádom rýchlejšie zaspia

No a na záver to najdôležitejšie ! buďme naším deťom príkladom, oporou, autoritou no zároveň najlepším priateľom. Dajme najavo, že sme tu pre ne, nech sa deje čokoľvek. My ako rodičia v najvyššej miere ovplyvňujem well – being dieťaťa. Preto sa snažme byť v čo najvyššej psychickej pohode aj my. Deti to vycítia. Ako sa hovorí „spokojný rodič – spokojné dieťa“


Článok pre Krúžky v škole pripravila Romana Švrčičová.