Vážení rodičia, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali prihlásením vášho dieťaťa do krúžku...

1. Prihlásenie do krúžku

Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ lektor alebo spoločnosť Krúžky v škole dostane od rodičov vyplnenú a aspoň jedným z rodičov podpísanú prihlášku a následne má uhradené krúžkovné. Postup pre elektronické prihlásenie rozdávame deťom priamo v škole, alebo navštívte sekciu: Prihláška na našej web stránke, alebo vo výnimočných prípadoch papierovú prihlášku dostanete od lektora.

V prípade, že prihlásite dieťa do krúžku v 1. polroku, je prihlásené na celý školský rok, nie je potrebné ho prihlasovať znova v 2. polroku. Pokiaľ nebude dieťa v 2.polroku krúžok navštevovať, prosíme, bezodkladne nás o tom informujete na mail registracia@kruzkyvskole.sk, alebo informujte lektora.

2. Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé, absolvovalo všetky povinné očkovania, a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavaniu sa v detskom kolektíve. Pokiaľ má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické obmedzenie, bezodkladne informujte lektora.

3. Počet lekcií

Za celý školský rok odučíme 30 lekcií (pokiaľ je krúžok 2x týždenne, tak 60), krúžky končia záverečnou 30. lekciou (60. lekciou) a predaním vysvedčenia, čo väčšinou vychádza na 1-2 týždeň v mesiaci jún. Náš polrok = 15 lekcií, sa nestotožňuje s polrokom školy, končí po odučení 15. lekcie.

4. Odpadnutá lekcia

V prípade absencie lektora urobíme všetko pre to, aby krúžok neodpadol a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ krúžok odpadne, nahradíme ho predĺžením nasledujúcich troch lekcií o 15-20 minút tak, aby boli odučené všetky lekcie za celý školský rok. O náhradnom termíne krúžku alebo predĺžení lekcií budete informovaní prostredníctvom zaslaného e-mailu (od spoločnosti Krúžky v škole, alebo od lektora). 

5. Evidencia lekcií

Lektori vedú Knihu dokumentácie krúžkov s dochádzkou a zápisom z každého krúžku, do ktorej môžete kedykoľvek nahliadnuť. Alebo si počet a náplň jednotlivých lekcií môžete sledovať po zadaní vášho mailu a variabilného symbolu do nášho systému – vstup vám zašleme na email na začiatku krúžku.

6. Platba krúžku - úhrada krúžkovného 

Rodič (resp. zákonný zástupca dieťaťa) je povinný uhradiť krúžkovné v dvoch splátkach. (1 splátka = 15 alebo 30 lekcií). Prvá splátka musí byť uhradená do 15. októbra toho roku, v ktorom bol krúžok začatý. A 2. splátka potom musí byť uhradená do 15. februára roku nasledujúceho. Krúžkovné sa platí na každej škole inou formou, záleží na dohode medzi spoločnosťou Krúžky v škole a vedením školy. Pokiaľ nie je krúžkovné v týchto termínoch uhradené, nebude dieťa do krúžku prijaté, ak nebude s lektorom alebo spoločnosťou Krúžky písomne dohodnuté inak. V prípade neprijatia dieťaťa do krúžku nepreberá lektor ani spoločnosť Krúžky v škole za dieťa počas doby konania lekcie zodpovednosť.

V prípade, kedy nebude krúžkovné uhradené riadne a včas, bude rodič vyzvaný k úhrade dlžnej čiastky prostredníctvom mailu alebo sms správou. Pokiaľ ani potom nebude krúžkovné uhradené, bude prípad predaný k vymáhaniu advokátskej kancelárii, náklady s týmto vymáhaním spojené + administratívny poplatok vyčíslený na 5 EUR spojený s upomienkami, bude povinný uhradiť rodič.

Pokiaľ dieťa navštívi min. 3 lekcií, nemá stále zaplatené, a nebude krúžok ďalej navštevovať, bude spoločnosť napriek tomu požadovať úhradu krúžku v plnej výške + administratívne náklady spojené s upomienkou vo výške 5 EUR (napr. 38 EUR krúžkovné + 5 EUR administratívne náklady).

Peniaze nevraciame, prevádzame ich do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok. 

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 4x za sebou), spoločnosť Krúžky v škole neposkytuje žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

7. Rad upomienok 

I. dieťa chodí na krúžok a nemá v lehote 15.10, 15.2. zaplatené:

a) odoslanie upomienky mailom, sms správou alebo písomnou upomienkou na adresu zákonného zástupca k úhrade krúžkovného, úhrada musí prebehnúť najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania upomienky

b) predanie veci advokátskej kancelárii k vybaveniu, ktorá bude v zastúpení krúžkov pohľadávku vymáhať, krúžkovné bude už navýšené o administratívny náklady spojené s upomienkou vo výške 5 EUR 

II. dieťa nemá v lehote 15. 10., 15. 2. zaplatené, na krúžok už nechodí, odchodené 2-4 lekcie:

a) odoslanie upomienky mailom, sms správou alebo písomnou upomienkou na adresu zákonného zástupca k úhrade pomernej časti krúžkovného (2-4 lekcie), krúžkovné za počet odchodených lekcií (2-4) bude navýšený o administratívne náklady spojené s upomienkou vo výške 5 EUR, úhrada musí prebehnúť najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania upomienky 

b) predanie veci advokátskej kancelárii k vybaveniu, ktorá bude v zastúpení krúžkov pohľadávku vymáhať

III. dieťa nemá v lehote 30. 10., 28. 2. zaplatené, na krúžok už nechodí, odchodených 5 lekcií: 

a) odoslanie upomienky mailom, sms správou alebo písomnou upomienkou na adresu zákonného zástupca k úhrade celého krúžkovného, ktoré bude navýšené o administratívne náklady spojené s upomienkou vo výške 5 EUR, úhrada musí prebehnúť najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania upomienky 

b) predanie veci advokátskej kancelárii k vybaveniu, ktorá bude v zastúpení krúžkov pohľadávku vymáhať Výška nákladov advokátskej kancelárie sa stanoví v súlade s Vyhláškou 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov.

8. Dodatočné prihlásenie 

Rodič musí doručiť lektorovi alebo spoločnosti Krúžky v škole vyplnenú a aspoň jedným z rodičov podpísanú prihlášku, prihlášku obdržíte od lektora, alebo TU. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať lektorovi, poslať nám na e-mail – info@kruzkyvskole.eu alebo na adresu OZ Krúžky v škole, Miletičova 16, Bratislava 2. Nezabudnite dobre vyplniť Váš e-mail. Tam Vám pošleme všetky informácie o spôsobe a výške úhrady krúžkovného.

9. Prevedenie krúžkovného 

Peniaze nevraciame, prevádzame ich do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok. V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou, prevedieme vám alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe vašej žiadosti a lekárskeho potvrdenia, zaslané na adresu OZ Krúžky v škole, Miletičova 16 Bratislava 2, alebo na mail info@kruzkyvskole.eu. V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou v II. krúžkovom polroku, bude alikvotná časť financií vrátená na účet rodiča.

10. Zrušenie krúžku 

Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov spoločnosti Krúžky v škole, je rodičom na základe písomnej žiadosti (žiadosť by mala obsahovať meno a priezvisko, školu, krúžok, číslo účtu) vrátená pomerná časť peňazí za neodchodené lekcie.

11. Kedy nebude dieťa vzaté na krúžok 

– pokiaľ nebude do stanoveného dátumu uhradené krúžkovné (platbu akceptujeme iba PREVODOM NA ÚČET).  Posielame na e-mail 2 upomienky a jednu smskou na telefóne číslo. Na základe nich je rodič povinný na ďalšiu lekciu dodať doklad o vykonanej platbe (môže aj e-mailom – info@kruzkyvskole.eu), pokiaľ sa tak nestane, nebude dieťa vzaté na lekciu a lektor ani spoločnosť Krúžky v škole za neho nepreberá zodpovednosť.
– ak nedostane lektor od dieťaťa alebo rodiča riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku (ak by aj mal už krúžkovné uhradené)
– ak nebude dieťa vhodne oblečené na daný krúžok (športové oblečenie + obuv do telocvične)
– vo všetkých vyššie uvedených bodoch bude dieťa ponechané ve ŠKD, pokiaľ do nej dochádza, pokiaľ nie, bude poslané domov, lektor ani spoločnosť Krúžky v škole za dieťa nepreberá zodpovednosť.

12. Čo so sebou na krúžok 

Pred prvou lekciou každého krúžku posielame e-mail s informáciou čo všetko je potrebné zobrať si so sebou na krúžok. Preto budete včas o všetkom informovaní. 

Na jednotlivé krúžky bude potrebné zabezpečiť: 

  • Florbal – oblečenie a obuv ako na telocvik, florbalovú hokejku vhodnej veľkosti.
  • Športové hry, Bojové športy, Futsal – oblečenie a obuv ako na telocvik
  • Hip hop a moderný tanec – pohodlné oblečenie a obuv vhodnú na tanec, môže byť aj to, čo majú deti na telocvik. Dievčatá rady tancujú v tanečných/baletných sukienkach
  • Angličtina – zošit, písacie potreby 
  • Hra na flautu – flautu, notový zošit a knihu Veselá Flautu 
  • Výtvarný krúžok, Keramika – zásterku/tričko aby sa nezašpinili pri práci s hlinou

13. Cena krúžkov

Základná cena väčšiny našich krúžkov je 38 EUR za 15 lekcií (polrok). Pokiaľ v škole platíme nájomné, rozpočítame ho pomerne medzi prihlásené deti a cenu krúžku o nájomné navýšime. Preto sa môže cena na jednotlivých školách líšiť.

V cene výtvarnej výchovy a keramiky je započítaný materiál a energie na vypaľovanie. V cene krúžku Varenie sú započítané všetky potraviny. V cene krúžku Vedecké pokusy je započítaný Vedecký denník a celkové vybavenie. 

14. Naše spoločné akcie

Festival detí s krúžkami v škole – vy aj deti budete o tejto akcii informovaný prostredníctvom pozvánky, ktorú dostanete na Váš e-mail. V rámci krúžkov divadlo a dramatika, hra na flautu, hip hop a moderné tance, spievanky deti nacvičia vystúpenie, ktoré Vám predvedú na našom festivale. Festival je plný súťaží, atrakcií pre deti, s možnosťou vyskúšania všetkých druhov krúžkov v jednotlivých krúžkových stanovištiach 

Otvorená hodina pre rodičov - raz do roka budete našim lektorom pozvaní na otvorenú hodinu, kde si budete môcť pozrieť, ako to na našich krúžkoch prebieha. 

15. Bezpečnosť detí

Bezpečnosť detí je u nás na 1. mieste! A preto:
1. Všetci naši lektori prechádzajú prijímacím konaním, vrátane psychotestu, s doložením overených referencií a trestnej bezúhonnosti.
2. Vaše dieťa si vyzdvihneme od pani učiteľky, odvedieme do učebne alebo telocvične a po skončení krúžku opäť vrátime pani učiteľke v triede, školskom klube alebo vám rodičom.
3. Všetci lektori sú školení na bezpečnosť práce s deťmi a pracujú v súlade s prísnymi pracovnými zásadami.
4. Spoločnosť Krúžky je riadne poistená.

16. Kontrola krúžkov

O priebežnom dianí na krúžku, chystaných vystúpeniach a súťažiach Vás budeme informovať prostredníctvom mailov, poprípade na nástenkách pri hlavnom vchode. Lektori vedú Knihu dokumentácie krúžkov s dochádzkou a zápisom z každého krúžku, do ktorej môžete kedykoľvek nahliadnuť. Alebo si počet a náplň jednotlivých lekcií môžete sledovať po zadaní vášho mailu a variabilného symbolu do nášho systému – vstup vám zašleme na email na začiatku krúžku.

Na našich krúžkoch sú rodičia kedykoľvek vítaní, len prosíme, svojou prítomnosťou nenarušujte priebeh krúžku a rešpektujte priania našich lektorov, pokiaľ vás pozvú len na ukážkovú hodinu.

17. Fotografovanie a videonahrávky

Rodičia s podpisom prihlášky súhlasia s vyhotovením fotografií a videonahrávok z výučby krúžkov, na ktorých môžu byť zachytené ich deti a súhlasia s ich následným použitím spoločnosťou Krúžky v škole pre jej propagačné a reklamné účely, t. j. hlavne ich umiestenie na webovej stránke www.kruzkyvskole.sk, použitie v jej reklamných, alebo výučbových materiáloch.

18. Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre neziskovú organizáciu Krúžky v škole, prostredníctvom stránky www.kruzkyvskole.sk v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely registrácie dieťaťa pre záujmový krúžok a pre účely databázy rodičov prihlásených detí na záujmový krúžok. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

19. Spolupráca

Kedykoľvek nám zavolajte otázku alebo prianie, budeme vám takisto vďační za akékoľvek negatívne či pozitívne upozornenie. Pokiaľ sa dozvieme o probléme, okamžite ho budeme riešiť k spokojnosti vás a vašich detí. 

 

Ďakujeme, že ste dočítali až sem a na vaše dieťa sa v krúžku už veľmi tešíme :o)

Vaše Krúžky 

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.